Zásady mazání dat

1. Úvod
Tyto Zásady mazání dat popisují postupy a praktiky společnosti Aplicus s.r.o. (dále jen "my", "nás" nebo "naše") týkající se mazání uživatelských dat shromážděných prostřednictvím naší aplikace (dále jen "aplikace"). Zavazujeme se chránit soukromí a osobní údaje našich uživatelů a zajistit dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů. Tyto zásady popisují, jak postupujeme při vymazání uživatelských údajů, pokud o to uživatel požádá nebo v souladu s našimi postupy uchovávání údajů.

2. Shromažďování a používání údajů
Naše společnost shromažďuje prostřednictvím aplikace určité údaje o uživatelích, aby mohla poskytovat své služby a zlepšovat uživatelský komfort. Mezi typy shromažďovaných údajů mohou mimo jiné patřit:

2.1. Informace o profilu uživatele
Můžeme shromažďovat a ukládat základní informace o profilu uživatele poskytnuté společností Facebook, jako je jméno, profilový obrázek, e-mailová adresa a další veřejně dostupné informace.

2.2. Údaje o používání aplikace
Můžeme shromažďovat a ukládat údaje související s interakcí uživatele s aplikací.

3. Práva uživatele a žádosti o odstranění údajů
Respektujeme práva našich uživatelů na kontrolu jejich osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo požádat o vymazání svých údajů, postupujte podle níže uvedeného postupu:

3.1. Postup při žádosti o vymazání údajů
Chcete-li požádat o vymazání svých osobních údajů z naší služby,kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad. Na vaši žádost odpovíme ve lhůtě stanovené platnými zákony o ochraně osobních údajů.

3.2. Ověření totožnosti
Abychom zajistili bezpečnost vašich údajů, můžeme před zpracováním vaší žádosti o výmaz údajů požadovat ověření vaší totožnosti. Tento proces ověření může zahrnovat poskytnutí dodatečných informací nebo dokumentů k potvrzení vaší totožnosti.

4. Uchovávání a mazání údajů
Údaje uživatelů uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů uvedených v těchto zásadách nebo podle požadavků zákona. Jakmile údaje přestanou být potřebné, neprodleně je vymažeme nebo anonymizujeme, pokud neexistuje legitimní důvod, abychom údaje uchovávali, například z důvodu zákonných povinností nebo smluvních požadavků.

4.1. Vymazání údajů z podnětu uživatele
Po obdržení platné žádosti o vymazání údajů od uživatele vynaložíme přiměřené úsilí, abychom požadované údaje vymazali ve lhůtě vyžadované platnými zákony. Upozorňujeme však, že některé údaje mohou být uchovávány po omezenou dobu za účelem splnění zákonných povinností nebo ochrany našich práv.

4.2. Uchovávání údajů pro funkce aplikace
Některé údaje mohou být nezbytné pro další fungování aplikace nebo pro poskytování průběžných služeb uživatelům. V takových případech mohou být údaje uchovávány, i když uživatel požádá o jejich vymazání. O konkrétních údajích, které nelze z technických nebo provozních důvodů vymazat, budeme uživatele informovat.

5. Bezpečnostní opatření
Přijímáme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení údajů uživatelů shromážděných prostřednictvím aplikace a k jejich ochraně před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo změnou. Dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost zpracovávaných údajů.

6. Aktualizace zásad
Vyhrazujeme si právo tyto Zásady mazání dat čas od času upravit nebo aktualizovat. O všech podstatných změnách těchto zásad budeme uživatele informovat prostřednictvím aplikace nebo jiných vhodných kanálů. Doporučujeme uživatelům, aby tyto zásady pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o tom, jak nakládáme s jejich údaji.

7. Kontaktní údaje
Pokud máte jakékoli dotazy, obavy nebo žádosti týkající se těchto Zásad pro vymazání údajů nebo vymazání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese:

[kontaktní údaje:
E-mail :- info@aplicus.com,
Telefon : 734 201 078].

Poznámka: Tyto Zásady mazání údajů jsou určeny k poskytnutí obecných informací a nemusí pokrývat všechny konkrétní scénáře. Podrobné informace o našich údajích