CouMeS licence
================
http://www.coumes.cz
Copyright (C) od roku 2013, Aplicus, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

Tato licence ("licence") je právní smlouva mezi vámi (buď osoba nebo právnická osoba) a Aplicus s.r.o. pro použití, instalaci, kopírování nebo distribuci CouMeSe.

Přečtěte si prosím níže uvedené podmínky licence. Pokud nesouhlasíte se všemi termíny a podmínkamy této licence, pak nesmíte používat, instalovat, kopírovat ani distribuovat CouMeS.

TERMÍNY A PODMÍNKY

1. Souhlas s touto licencí

Tato licence se vztahuje na kód CouMeSe a všechny doprovodné přenositelné soubory, údaje a materiály. Přečtěte si pozorně následující podmínky a podmínky před použitím, instalací, kopírováním nebo distribuci CouMeSe. Pokud není dohodnuto jinak, v písemné formě s podpisem Aplicus s.r.o., vaše používání, instalace, kopírování nebo distribuce CouMeSe znamená přijetí této licence.

Podmínky této licence popisují povolené použití každé Licencované kopie CouMeSe.

2. Rozsah licence

Všechna práva jakéhokoliv druhu v CouMeSu, která nejsou výslovně zaručena v této Licenci jsou plně a výhradně vyhrazena pro a firmou Aplicus s.r.o. CouMeS je chráněn platnými vnitrostátními a mezinárodními zákony a úmluvami.

Můžete používat, instalovat CouMeS pouze výslovně, jak je uvedeno v této licenci. Nemůžete pronajmout, zapůjčit, půjčovat, sublicencovat, upravovat, překládat, provádět zpětnou analýzu, dekompilovat, převádět ze strojového kódu nebo vytvářet odvozená díla, CouMeSe, zcela nebo zčásti, ani nikomu jinému tak umožnit. Nesmíte umožnit přístup ke CouMeSu nebo dát k dispozici ostatním v souvislosti s kancelářskou službou, poskytovatele služeb aplikací nebo podobný podnik, ani nikoho jiného k tomu.

Je dohodnuto, že výměnou za licence stanovené v této smlouvě, zaplatíte jednorázový nebo paušální licenční poplatek. Hodnota poplatku bude uvedena v CouMeSu nebo na webovém serveru Aplicus s.r.o. v okamžiku nákupu.

3. Licenční modely

Licenční poplatky se můžou lišit v závislosti na modelu licencí.

4. Platnost Licence

Tato licence je platná pouze v případě, že webové stránky, firemní webové stránky nebo dílo produktu, které používá CouMeSe, není tržní konkurencí CouMeSe.

5. Nelicencované kopie

Pokud jste nezaplatily za licenci, nelze použít nelicencované kopie CouMeSe. CouMeS musí být použit pouze pro
zkušební účely a nelze jej použít ani být zveřejněn pro jiné účely, včetně, bez omezení,
externí distribuci nebo vývoj softwaru.

6. Aktualizace a upgrady

Aplicus s.r.o. poskytne bezplatné aktualizace CouMeS v případě, že tak bylo ujednáno nebo zakoupeno. Aktualizace obsahují aktualizace zdrojového kódu, který bude opravovat chyby a v několika případech může obsahovat některé upgrady. Inovací bude CouMeS nová verze a inovací nebude volná. Aplicus s.r.o. nemá žádnou povinnost poskytovat všechny upgrady nebo aktualizace, které nejsou vydány k hlavní distribuci od Aplicus s.r.o. jiným nabyvatelům licence. Žádné ustanovení této dohody neukládá povinnost Aplicus s.r.o. poskytnout inovace za každých okolností.

7. Zdrojový kód

Původní zdrojové kódy (dále jen "zdrojový kód") CouMeSe mohou být distribuovány od Aplicus s.r.o. společně se spustitelnou verzí, nebo jako interní nedílnou součástí. Soubory zdrojového kódu, soubory jsou zřetelně označeny v hlavičce jejich obsahu. Další soubory nejsou součástí zdrojového kódu.

Není možné měnit a Kompilovat zdrojový kód. Zdrojový kód nebo jeho upravené verze lze kopírovat a distribuovat výhradně ve vztahu k oblasti působnosti této licence, jak je definováno v "Licenčním Modelu" podmínkách této licence, a tak dlouho jak byla platná licence zakoupena za cíl distribuce. Aplicus s.r.o. zachová všechna práva na zdrojový kód a všechny části přítomné na upravené verze. Další distribuce zdrojového kódu a modifikované verze zle pouze se souhlasem vlastníka. Tato část licence nahrazuje všechny změny omezení uložené v jiných oddílech.

8. Vyhrazení práv a vlastnictví

Aplicus s.r.o. si vyhrazuje všechna práva, která vám zde nejsou výslovně v této licenci garantována. CouMeS je chráněn autorským právem a dalšímy zákony duševního vlastnictví a smluv. Aplicus s.r.o. vlastní název, autorská práva a další duševní vlastnictví práv v CouMeSu, soubory a jeho zdrojový kód. CouMeS je licencován, ne Prodáván. Tato licence vám neuděluje žádná práva na ochranné známky nebo služby značky CouMeS.

9. Ukončení

Bez omezení dalších práv může ukončit Aplicus s.r.o. tuto licenci, pokud nedodržíte podmínky této licence. V takových případech je ukončeno vaše právo používat, instalovat, kopírovat a distribuovat CouMeS, automaticky a pak musíte zničit všechny kopie CouMeSe ve vašem držení.

10. Záruka

Aplicus s.r.o. prohlašuje a zaručuje, že má plné právé na vlastnictví CouMeSe a má pravomoc udělit licenci podle práva. Podle všech informací Aplicus s.r.o., CouMeS neporušuje intelektuální vlastnictví žádné třetí strany a že neobdržela žádné oznámení týkající se údajného porušení jeho práva.

11. Zřeknutí se záruk

CouMeS včetně souvisejícího materiálu jsou poskytovány "Tak jak je", bez záruky jakéhokoli druhu a majitel výslovně odmítá veškeré další záruky, vyjádřené nebo předpokládané, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

12. VYLOUČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A URČITÝCH JINÝCH TYPŮ ŠKOD. NA NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NÉST APLICUS ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH NEBO JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, PRO OSOBNÍ ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, ZA NEDODRŽENÍ JAKÉKOLI POVINNOSTI MIMO DOBRÉ VÍRY NEBO PŘIMĚŘENÉ PÉČE, ZA NEDBALOST A PRO JINÉ PENĚŽITÉ NEBO DALŠÍ ZTRÁTY VŮBEC) VYPLÝVAJÍCÍ Z/NEBO V ŽÁDNÉM ZPŮSOBU SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM NEBO NESCHOPNOST POUŽÍVAT CouMeS, POSKYTNUTÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ PODPORY NEBO OSTATNÍ SLUŽBY, INFORMACE, SOFTWARE A SOUVISEJÍCÍ OBSAH PROSTŘEDNICTVÍM CouMeSe NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ CouMeSe, NEBO JINAK NEBO VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLIV USTANOVENÍ TÉTO LICENCE, DOKONCE I PRO PŘÍPAD PORUCHY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZKRESLENÉ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY, A I KDYBY APLICUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY.

13. Omezení odpovědnosti

V žádném případě Aplicus s.r.o. neručí za odpovědnost nepřesahující licenční poplatek, pokud nějaká existuje.

KONEC USTANOVENÍ A PODMÍNEK